OP do 5.1.2023

1. Obecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále pouze „občanský zákoník“) upravují část obsahu kupní smlouvy. Zároveň, pokud určitá individuálně sjednaná kupní smlouva upraví některé ujednání odlišně od Obchodních podmínek, platí ujednání kupní smlouvy.

1.2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na případy koupě zboží spotřebitelem – fyzickou osobou. V případě, že kupujícím bude podnikatel anebo právnická osoba, použijí se tyto Obchodní podmínky pouze v případě a v rozsahu, ve kterém individuální kupní smlouva stanoví.

1.3. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit, to však bez dopadu na již uzavřené kupní smlouvy.

2. Nabídka zboží

2.1. Nabídka zboží, která je presentována na webových stránkách www.tnshop.cz  (dále pouze „webové stránky“), má čistě informativní charakter, a to bez ohledu na ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, které se na uvedenou presentaci zboží nepoužije. Zboží nabízené na našich stránkách je převážně bílé zboží, tj. kuchyňské spotřebiče, kuchyňské příslušenství a s tím zboží spojené.

2.2. K ceně zboží na webových stránkách se připočtou i náklady na jeho balení a přepravu, pokud kupující žádá doručení zboží, v částce uvedené na webových stránkách. Jedná-li se o přepravu mimo území České republiky, je cena přepravy ujednána individuálně se zohledněním cílové lokality a charakteru zboží.

2.3. Poskytuje-li prodávající slevy na některé zboží, platí zásadně, že různé slevy nelze kombinovat. Toto ustanovení může prodávající sdělením na webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem vyloučit.

3. Postup k uzavření smlouvy

3.1. Kupující vybere na webových stránkách zboží, o které má zájem, vloží ho do košíku, vyplní své kontaktní údaje, vybere způsob dodání, způsob úhrady a doplní i další údaje, které jsou v objednávkovém formuláři vyznačeny jako povinné. Poté takto vyplněnou objednávku potvrdí a odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT NÁKUP". Jedná se o objednávku zavazující k platbě.

3.2. Před finálním odesláním objednávky objednávkový systém umožní kupujícímu zkontrolovat údaje, které zadal. V případě potřeby se kupující může vrátit o požadovaný krok zpět a údaje upravit. Kupující odpovídá za správnost jím zadaných údajů.

3.3. Prodávající následně objednávku potvrdí (elektronicky na zadanou e-mailovou adresu), ev. odmítne nebo navrhne změny (typicky v případě, že je to s ohledem na technické parametry zboží vhodné nebo nutné). Prodávající, pokud to s ohledem na charakter objednávky považuje za vhodné, může kupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

3.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se prodávající a kupující dohodnou na obsahu smlouvy, typicky e-mailovou akceptací objednávky kupujícího vytvořené výše uvedeným postupem. Kupující souhlasí s použitím prostředku komunikace na dálku a bere na vědomí, že náklady na tento typ komunikace vzniklé na jeho straně nese sám.

3.5. Kupující odesláním objednávky zároveň akceptuje tyto Obchodní podmínky.

4. Dodání zboží

4.1. Kupující může volit z následujících způsobů dodání zboží:
- Osobní vyzvednutí
- DPD,Toptrans

4.2. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.3. Je-li způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4.6. Provozovatel e-shopu se zavazuje dodat zboží spotřebiteli do 30 dnů, pokud se spolu obě strany nedomluví jinak.

5. Úhrada ceny

5.1. Kupující může volit z následujících způsobů úhrady ceny zboží, balného a dodání zboží:
- Platba při převzetí zboží/dobírka (hotově, hotově dobírkou, platební kartou)
- Převodem předem

5.2. Kupní cenu pak tvoří souhrn cen za zboží, balného a dodání zboží.

5.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení zálohy nebo celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro uskutečnění bezhotovostní platby sdělí prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potřebné údaje k platbě.

5.5. Stanoví-li tak obecně závazný právní předpis, prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu).

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující je oprávněn v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku a ve lhůtách tam uvedených odstoupit od smlouvy. To neplatí v případě, že dodávané zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Dále nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Odstoupení od smlouvy může kupující doručit e-mailem, telefonicky či zprávou. V případě odstoupení emailem, tak na adresu: info@tnshop.cz, telefonicky tel. +420 222 265 360.

6.3. Odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Zboží je kupující povinen vrátit bez odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

6.4. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto čl. Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převedením na jeho bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Zásilky odeslané zpět prodávajícímu na dobírku nebudou přijaty.

6.9. Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě: zboží máte možnost vrátit bez udání důvodů během 14 denní lhůty od data jeho převzetí. To samozřejmě platí i na zboží, které jste si osobně vyzvedli na prodejně. Zboží můžete vrátit dvěmi způsoby: osobně na naší prodejně nebo poštou či jinou přepravní společností (zde prosím vytiskněte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, doklad o koupi a uveďte zboží do původního stavu) a zašlete zboží na adresu TN Interier spol. s r.o., T. G. Masaryka 833, 277 13  Kostelec nad Labem. Jakmile budou splněny všechny náležitosti, budou Vám vráceny peníze zpět. 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá v okamžiku jeho převzetí kupujícím právní vady.

7.3. Prodávající odpovídá mimo jiné za to, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, ev. které jsou vzhledem k druhu zboží obvyklé.

7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů.

7.5. Prodává-li se zboží za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nevztahuje se právo z vadného plnění na tuto vadu, a u použitého zboží pak na vady způsobené jeho běžným opotřebením.

7.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.7. Práva z vadného plnění se uplatňují u společnosti prodávající zboží, není-li dohodnuté jiné místo.

7.8. Podrobnosti při uplatňování vad plnění stanoví reklamační řád.

8. Ostatní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným uhrazením jeho kupní ceny.

8.2. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.4. Prodávající nevydal žádná kodex chování (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku)