Podmínky ochrany osobních údajů

Účelem toho dokumentu je poskytnout informace o podmínkách zpracování osobních údajů společností TN Interier spol. s.r.o.

Identifikace správce a zpracovatelů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TN Interier, spol. s r.o. se sídlem Mešická 6/7, 250 64 Měšice, IČO: 04596994.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na info@tnshop.cz  

Účely zpracování osobních údajů

 1. Hlavní činnost společnosti souvisí s návrhy a výrobou nábytku na míru a dále prodejem kuchyňských a malých spotřebičů přes eshop. Uzavřením smlouvy s naší společností se stáváte naším smluvním partnerem. Abychom mohli plnit řádně povinnosti ze smlouvy musíme pracovat s Vašimi osobními údaji uvedenými ve smlouvě.
 2. Dále vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vaší poptávky, abychom vám mohli zaslat nabídku.
 3. Vaše kontaktní údaje budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení vycházejících z našeho smluvního vztahu, upozorňujících například na možnost aktualizace poskytovaných služeb, účasti na našich akcích, apod. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti či plnění předmětu smlouvy. Pokud se zpracováním pro uvedený účel nesouhlasíte, máte oprávnění vznést proti tomuto zpracování námitku (např.odhlásit se prokliknutím na příslušný odkaz v emailu).
 4. Na základě vašeho souhlasu Vám pak budeme posílat další obchodní sdělení.
 5. V rámci objednávky z eshopu budeme zpracovávat Vámi zadané osobní údaje za účelem uzavření objednávky/kupní smlouvy a dodání zboží k Vám.
 6. Vámi zadané osobní údaje při registraci přes eshop slouží k vytvoření Vašeho uživatelského účtu a možnosti sledování stavu objednávky.

Zpracovávané osobní údaje a právní základy pro zpracování

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
 3. Dalším právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (např.archivace, promlčecí lhůta apod.).
 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 5. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Společnost provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společnosti, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování eshopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba zpracování osobních údajů

Lhůta, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, je po dobu trvání uzavřené smlouvy či objednávky a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, případně dalších lhůt plnyoucích z legislativy (např. archivace, promlčecí lhůta a další). S ohledem na promlčecí lhůty dle občanského záníku, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dále po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Prava subjektů údajů

Přístup k Vašim osobním údajům - máte právo pozdat žádost o přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaké je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

Právo na editaci osobních údajů - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu., tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomeutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůt pro další zpracování osobních údajů.

Námitka proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu – např. pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci našeho obchodního vzathu. Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány.

Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.

Právo ne přenositelnost - páte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz).

Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky - automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka, a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů. K takovému zpracování však v naší společnosti nedochází - do zpracování vždy vstupuje a rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

Ověřeno zákazníky - Heureka či Zboží.cz Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz či Zboží.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat."

Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky/dotazu/objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

V Měšicích, dne 25.5.2018

Platné od 25.5.2018

Rev. 1.10.2021