Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

Obchodní podmínky k nabídce a prodeji zboží na stránkách www.tnshop.cz (dále pouze „Obchodní podmínky“), které provozuje tato obchodní korporace:

TN Interier spol. s r.o.
se sídlem Bašť 1088, 250 65 Bašť Praha-východ
provozovna Bašť 1088, 250 65 Bašť Praha-východ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250465
IČ: 04596994, DIČ: CZ04596994
bankovní spojení: 4080790329/0800
tel. +420 222 265 360
email: info@tnshop.cz

(dále pouze „Společnost“ nebo „prodávající“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále pouze „občanský zákoník“) upravují část obsahu kupní smlouvy. Zároveň, pokud určitá individuálně sjednaná kupní smlouva upraví některé ujednání odlišně od Obchodních podmínek, platí ujednání kupní smlouvy.

1.2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na případy koupě zboží spotřebitelem – fyzickou osobou. V případě, že kupujícím bude podnikatel nebo právnická osoba či osoba, jež jedná v rámci svého samostatného výkonu povolání, použijí se tyto Obchodní podmínky pouze v případě a v rozsahu, ve kterém individuální kupní smlouva stanoví.

1.3. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit, to však bez dopadu na práva a povinnosti vzniklá na základě již uzavřené kupní smlouvy.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Nabídka zboží

2.1. Nabídka zboží, která je presentována na webových stránkách www.tnshop.cz (dále pouze „webové stránky“), má čistě informativní charakter, a to bez ohledu na ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, které se na uvedenou presentaci zboží nepoužije.

2.2. Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. K ceně zboží na webových stránkách se připočtou i náklady na jeho balení a přepravu, pokud kupující žádá doručení zboží, v částce uvedené na webových stránkách. Jedná-li se o přepravu mimo území České republiky, je cena přepravy ujednána individuálně se zohledněním cílové lokality a charakteru zboží.

2.4. Poskytuje-li prodávající slevy na některé zboží, platí zásadně, že různé slevy nelze kombinovat. Toto ustanovení může prodávající sdělením na webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem vyloučit.

3. Postup k uzavření smlouvy

3.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář následujícím způsobem:

 • kupující vybere na webových stránkách zboží, o které má zájem, vloží ho do košíku;
 • vyplní své kontaktní údaje;
 • vybere způsob dodání;
 • vybere způsob úhrady;
 • doplní i další údaje, které jsou v objednávkovém formuláři vyznačeny jako povinné;
 • takto vyplněnou objednávku má kupující možnost zkontrolovat a měnit  s tím, že údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné;
 • kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ odešle prodávajícímu objednávku.

3.2. Prodávající následně objednávku potvrdí (elektronicky na zadanou e-mailovou adresu, tj. přijde kupujícímu shrnutí objednávky s informací, že se objednávka vyřizuje ev. odmítne nebo navrhne změny (typicky v případě, že je to s ohledem na technické parametry zboží vhodné nebo nutné)). Prodávající, pokud to s ohledem na charakter objednávky považuje za vhodné, může kupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

3.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se prodávající a kupující dohodnou na obsahu smlouvy, typicky e-mailovou akceptací objednávky kupujícího vytvořené výše uvedeným postupem.

3.4. Kupující odesláním objednávky zároveň akceptuje tyto Obchodní podmínky.

3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Dodání zboží

4.1. Kupující může volit z následujících způsobů dodání zboží:

 • osobní vyzvednutí na adrese TN Interier spol. s r.o., Bašť 1088, 250 65 Bašť Praha-východ
 • přepravní společnost DPD: platí pro zboží menších rozměrů či s váhou do cca 5 kg
 • přepravní společnost Toptrans: platí pro zboží větších rozměrů či s váhou nad cca 5 kg

4.2. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.3. Je-li způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4.6. Provozovatel e-shopu se zavazuje dodat zboží spotřebiteli do 30 dnů, pokud se spolu obě strany nedomluví jinak.

4.7 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.8 Není-li ujednán jiný čas plnění, prodávající odevzdá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li kupující věc v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši. Prodávající si může s kupujícím dohodnout delší lhůtu v případě, že zboží není skladem nebo nastala jiná překážka bránící jeho okamžitému odeslání kupujícímu.

4.9 V případě, že dojde ke stornu objednávky ze strany Kupujícího a již byla uhrazena záloha za zboží, bude Kupujícímu účtován poplatek za uskladnění zboží ve výši 90 Kč bez DPH za den, a to za každý započatý den, kdy bude zboží uskladněno prodávajícím. Celková výše poplatku za uskladnění zboží se odečte od vratné zálohy. Výpočet pro výši poplatku bude od data vytvoření objednávky.

5. Úhrada ceny a platební podmínky

5.1. Kupující může volit z následujících způsobů úhrady ceny zboží, balného a dodání zboží:

 • Platba při převzetí zboží, tj. dobírkou (hotově či platební kartou u dopravce)
 • Platba při převzetí zboží na prodejně (hotově či QR kódem)
 • Bezhotovostní převodem předem na účet prodávajícího č. 4080790329/0800

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení zálohy nebo celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.5  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro uskutečnění bezhotovostní platby sdělí prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potřebné údaje k platbě. Závazek uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Stanoví-li tak obecně závazný právní předpis nebo je-li to v obchodním styku obvyklé, prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu). Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v buď v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo tištěné podobě spolu se zbožím. Po dohodě lze vystavit zálohovou fakturu k přijaté platbě a při odeslání zboží zaslat konečný daňový doklad kupujícímu.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující je oprávněn v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku a ve lhůtách tam uvedených odstoupit od smlouvy. To neplatí v případě, že dodávané zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Dále nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Odstoupení od smlouvy může prodávající doručit e-mailem, telefonicky či zprávou. V případě odstoupení emailem, tak na adrese:  info@tnshop.cz

6.3. Odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Zboží je kupující povinen vrátit bez odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Zboží je možné vrátit těmito způsoby:

 • osobně na prodejně či v sídle prodávajícího;
 • poštou či jinou přepravní společností, kdy je nutné zboží vrátit do původního stavu a zaslat s formulářem Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a s dokladem o koupi. Zboží kupující zašle na adresu prodávajícího, tj. TN Interier spol. s r.o, Bašť 1088, 250 65 Bašť Praha-východ.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto čl. Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převedením na jeho bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Zásilky odeslané zpět prodávajícímu na dobírku nebudou přijaty.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Prodává-li se zboží za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nevztahuje se právo z vadného plnění na tuto vadu, a u použitého zboží pak na vady způsobené jeho běžným opotřebením.

7.4. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6. Práva z vadného plnění se uplatňují u společnosti prodávající zboží, není-li dohodnuté jiné místo.

7.7. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.8. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží.

7.9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.10. Další informace při uplatňování vad plnění stanoví reklamační řád.

7.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na dálku či na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, a to vždy s ohledem na vlastnosti zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.12. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

7.13. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující - spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením). Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího- spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího – spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

7.14. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Ostatní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným uhrazením jeho kupní ceny.

8.2. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.4. Prodávající nevydal žádný kodex chování (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku)

8.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.8. Prodávající je povinen při dovozu nového spotřebiče zajistit odvoz starého spotřebiče v případě, že Kupující o tuto službu projeví výslovný zájem a za splnění následujících podmínek: 

8.8.1. Prodávající zajistí odvoz starého spotřebiče stejného druhu jako je objednané zboží.

8.8.2. Starý spotřebič je nutné dopravit ke vchodovým dveřím Kupujícím a následně Prodávající zajistí jeho předání na ekologickou likvidaci.

8.8.3. Starý spotřebič musí být Kupujícím připraven na odvoz tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. To znamená, že musí být odpojen, očištěn, v případě pračky a myčky vypuštěna voda, v případě chladniček a mrazniček odmraženy a suché.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti.

9.4. Prodávající neshromažďuje o kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9.5. Kupující má právo písemně formou dopisu doručeného na adresu prodávajícího požádat o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů prodávajícího, pokud má za to, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s kupní smlouvou či právními předpisy. prodávající vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.

9.6. Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům kupujících.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Kupující má možnost souhlas se zasílání obchodních sdělení odmítnout již při registraci do internetového obchodu nebo během objednávkového procesu.
10.2. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
10.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou trvá souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení (čl. 10. Obchodních podmínek) a dále po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění zákonných povinností z kupní smlouvy, popř. do doby jejího úplného vypořádání. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.5. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.2) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Požádat je nutno písemně na adrese sídla prodávajícího a s ověřeným podpisem kupujícího.
10.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.2. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: TN Interier spol. s r.o., Bašť 1088, 250 65 Bašť Praha-východ,  email: info@tnshop.cz, telefon: +420 222 265 360

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2023.

 

PŘÍLOHA - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Stáhnout formulář pro reklamaci